Sylabus předmětu PHD_Z018_N - Územné plánovanie a obnova sídiel (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_Z018_N
Názov predmetu:
Územné plánovanie a obnova sídiel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, prezentácia, skúška
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie podstate urbanizmu ako vedného odboru, urbanistickej tvorbe vo väzbe na tvorbu architektonickú a záhradno-architektonickú. Absolvent dokáže identifikovať základné determinanty vzniku a vývoja sídelných štruktúr, vzťahy pôsobiace v procese urbanizácie v historickom a v súčasnom vývoji sídiel. Absolvent porozumie súčasnému dianiu a cieľom tvorby udržateľných priestorov pre spoločnosť.
Väzba územného plánovania na tvorbu priestorov pre spoločnosť. Súčasná platná legislatíva. Absolvent dokáže riešiť úlohy záhradnej a krajinnej tvorby v kontexte s urbanizmom a územným plánovaním a je schopný aplikovať svoje poznatky v tejto oblasti.
Stručná osnova predmetu:
Vzťah urbanizmu a architektúry v procese tvorby sídiel, definícia základných pojmov a urbanizačných javov vo vzájomných súvislostiach, determinanty formovania štruktúr osídlenia, základné funkčné zložky a princípy priestorového usporiadania sídelných štruktúr. Stručný vývoj sídelnej štruktúry na našom území a analýza jej súčasného stavu vo vzťahu k obnove sídiel. Vzťah architektonickej a urbanistickej tvorby a územného plánovania, ciele a úlohy územného plánovania, nástroje, význam a proces spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, ich obsah a využitie v praxi. Väzby na súvisiacu legislatívu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- BARUSZOVÁ, M. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ČITÁRY, I. -- DOBRUCKÁ, A. -- FINKA, M. -- FLÓRIŠ, R. -- GAŽOVÁ, D. -- HALAJOVÁ, D. -- HREBÍKOVÁ, D. -- KUBIŠTA, R. -- KUCZMAN, G. -- LAUROVÁ, S. -- MORAVČÍK, Ľ. -- OBOŇOVÁ, M. -- RÓZOVÁ, Z. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- ŠTRBA, B. -- TOMAŠKO, I. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 499 s. ISBN 978-80-552-0067-5.
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 s. ISBN 978-80-552-0307-2.
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- BIHUŇOVÁ, M. -- KABAI, R. Design principles of public and recreational areas in the urban environment. Nitra  : Slovak Agricultural University. (2012), ISBN 978-80-552-0952-4.

Odporúčaná:
Dudák, V.: Encyklopedie světové architektury. Praha, BASET, 2000. ISBN 80-86223-06-X
GEHL, J. - GEMZOE, L.: Nové městské prostory, Brno, Era, 2002. ISBN 80-86517- 9-8
Kašparová, L.: Rozvoj vesnice. MMR ČR - Ústav územného rozvoja, Brno, 2002.
Supuka, J. a kol., 2000: Ekológia urbanizovaného prostredia. Vydav. TU Zvolen, 223 s.
Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanizmus 2. ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02641-8.
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zmenený a doplnený aktuálnymi zákonmi NR SR a súvisiacimi vyhláškami.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
CDE
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: