Sylabus předmětu PHD_P082_N - Pedagogická činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P082_N
Názov predmetu: Pedagogická činnosť
Stupeň štúdia:
3.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/4 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna príprava na pedagogický proces a realizácia pedagogického procesu: 234 hodín za semester.
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Realizácia výučby formou praktického laboratórneho cvičenia alebo seminára v rámci konkrétneho predmetu a hospitácia učiteľom zodpovedným za tento predmet.Hodnotenie výkonu študenta sa uskutoční formou hospitácie a na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy pedagogiky a didaktické princípy, ktoré aplikuje vo výučbe vybraných predmetov na I. stupni vysokoškolského štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Pedagogická práca.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Libantová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (skúšajúci, tútor)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2018.

Typ výstupu: