Course syllabus PHD_P082_N - Pedagogická činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P082_N
Názov predmetu:
Pedagogická činnosť
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/4 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna príprava na pedagogický proces a realizácia pedagogického procesu: 234 hodín za semester.
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Realizácia výučby formou praktického laboratórneho cvičenia alebo seminára v rámci konkrétneho predmetu a hospitácia učiteľom zodpovedným za tento predmet.Hodnotenie výkonu študenta sa uskutoční formou hospitácie a na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy pedagogiky a didaktické princípy, ktoré aplikuje vo výučbe vybraných predmetov na I. stupni vysokoškolského štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Pedagogická práca.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2018.

Type of output: