Course syllabus PHD_P129_N - Experimentálna práca II (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P129_N
Názov predmetu:
Experimentálna práca II
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: