Sylabus predmetu P15-0097-B - Všeobecná chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0097-B
Názov predmetu:
Všeobecná chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy (dva po 15 bodov, dva po 10 bodov) a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky zo všeobecnej chémie potrebné pre pochopenie javov a súvislostí v nadväzujúcich predmetoch užšej špecializácie.
Absolvent predmetu porozumie základným princípom všeobecnej chémie a aplikovať získané poznatky v nadstavbových predmetoch.
Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky o stavbe atómu, chemických väzbách, usporiadaní prvkov v periodickom systéme prvkov, chemických dejoch (základné pojmy z termodynamiky, termochémie, reakčnej kinetiky, chemických rovnováh). Poznatky z oblasti skupenských stavov látok so zameraním na vlastnosti koordinačných zlúčenín, analytických (roztoky) a koloidných disperzných sústav. Všeobecná laboratórna zručnosť.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Leško,J. a kol.: Obecná chemie, TU Ostrava, 1999
Poláček,Š. a kol.: Anorganická chémia, SPU Nitra, 2006
Polák,R., Zahradník, R.: Obecná chemie, Praha, 2000

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

A
BC
D
EFX
0 %
4,3 %
2,2 %17,4 %
52,2 %
23,9 %
Vyučujúci : Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: