Course syllabus PHD_P021_N - Kontaminanty v potravinových surovinách (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P021_N
Názov predmetu:
Kontaminanty v potravinových surovinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky o zdrojoch, chemickou podstatou a účinkami kontaminantov vstupujúcich do potravinových surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj s možnosťami zmiernenia ich toxických účinkov. Absolvent predmetu dokáže analyzovať a identifikovať riziká kontaminácie potravových reťazcov.
Stručná osnova predmetu:
Zdroje kontaminantov vstupujúcich do potravinových surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Rozdelenie kontaminantov podľa ich chemickej podstaty a účinku. Chemizmus kontaminujúcich látok. Synergizmus a antagonizmus kontaminantov. Kontaminujúce látky v potravinových surovinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a možnosti zmiernenia ich toxického účinku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kabata - Pendias: Trace elements in Soils and Plants, CRC Press, 2004
Koren, H.: Handbook of Environmental Health, Vol. 1: Biological, Chemical, and Physical Agents of Environmentally Related Disease, Lewis Publisher, 2003
Ming: Environmental toxicology, CRC Press, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: