Course syllabus U15-0035-B - Manažment bioinvázií a inváznych druhov (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0035-B
Názov predmetu: Manažment bioinvázií a inváznych druhov
Stupeň štúdia:
1.
Garant: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 13 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, projekt
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike biotických invázií a ich dopadov na ekosystémy; získané poznatky dokáže aplikovať v manažmente inváznych druhov rastlín v regiónoch.

 
Stručná osnova predmetu:
Biotické invázie, súčasný stav poznania. Invázny proces a jeho modelovanie. Invázne organizmy, vlastnosti, invázne správanie sa rastlín. Príčiny invázií a invázneho správania sa rastlín. Dôsledky invázií na ekosystémy. Stratégie manažmentu na rôznych úrovniach. Globálny, regionálny a lokálny manažment. Prevencia a karanténa. Eradikácia. Obmedzovanie šírenia inváznych druhov rastlín v regiónoch. Fyzikálne, chemické a biologické spôsoby regulácie. Medzinárodná, európska a národná legislatíva.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ELIÁŠ, P. (ed.), 1997: Invázie a invázne organizmy. SNK SCOPE a SEKOS Bratislava.
ELIÁŠ, P., 2009: Biotické invázie a manažment inváznych druhov. VES SPU Nitra.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
EFX
72,7 %
0 %
0 %
0 %
27,3 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
26. 8. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 26. 08. 2019.

Type of output: