Course syllabus U15-0035-B - Manažment bioinvázií a inváznych druhov (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do problematiky- invázie ako problém manažmentu. História výskumu invázií (Darwin, Elton, projekty SCOPE, GISP). Výskum invázií na Slovensku. Informácia o absolvovaní predmetu. Odporúčaná literatúra.
b.
Cvičenie: Najzávažnejšie invázne rastliny Slovenska. Morfologické, biologické a ekologické vlastnosti. Determinačné praktikum.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Invázie a invázne organizmy. Rôzne pohľady na invázie a invázne druhy. Definície, terminológia.
b.
Cvičenie: Európska stratégia o inváznych druhoch. Národná stratégia.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Biotické invázie ako biogeografický jav/proces. Dráhy introdukcií a vektory šírenia, rýchlosť šírenia, príklady, modelovanie. Teórie invázií
b.
Cvičenie: Spôsoby ničenia invadujúcich rastlín: eradikácia.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Invázie ako ekologický proces: etapy invázneho procesu. Introdukcia, založenie populácie a metapopulácie. Naturalizácia, stupne naturalizácie. Invázia, invaze (lag fáza, exponenciálna fáza)
b.
Cvičenie: Kontrola a zmierňovanie dôsledkov invázií. Regulácia a mitigácia. Integrovaný manažment invázií a inváznych rastlín.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vlastnosti inváznych druhov, invázny potenciál, ideálna invázna rastlina, invázne správanie sa druhov. Populačná dynamika invadujúcich rastlín. Životné formy a životné stratégie. Funkčné skupiny rastlín
b.
Cvičenie: Invázie a invázne druhy v legislatívne SR a EU: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Vonkajšia a vnútorná karanténa.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Fenotypická plasticita a evolúcia inváznych druhov. Populačná genetika kolonizujúcich druhov. Význam hybridizácie. GMO a riziko invázií.
b.
Cvičenie: Prezentácia projektov/seminárnych prác. Hodnotenie práce študentov. Udelenie zápočtov

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Invázie na úrovni spoločenstiev: invazibilita spoločenstiev. Druhová diverzita spoločenstva a invázie. Rezistencia, invazibilita, faktory, príčiny

8.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Dôsledky invázií na ekosystémy a ich zložky. Zmeny štruktúry a fungovania (procesy). Posúdenie rizika. Vplyv na užitkové funkcie ekosystémov, ekosystémové služby.

9.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Invázie vo svete a na Slovensku. Ohrozenie biodiverzity: homogenizácia svetovej flóry. Porovnanie rôznych kontinentov, biomov, súčasnosť a predpokladané trendy. Ostrovy, prírodné rezervácie.

10.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Manažment invázií a inváznych rastlín: prevencia, monitoring, kontrola, eradikácia. Ekonomika invázií, efektivita kontroly. Spôsoby kontroly: mechanická, chemická a biologická kontrola; príklady, príčiny neúspechov.

11.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Predikcia invázií a stratégie proti inváziám a inváznym rastlinám. Stratégie manažmentu na rôznych úrovniach. Globálna stratégia pre invázne druhy. Praktické pravidlá CBD. Stratégia EU. Národné stratégie a akčné plány. Úloha verejnosti.

12.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Politika a legislatívna. Environmentálna politika a právo životného prostredia. Legislatíva iných rezortov. Karanténne opatrenia a služba. Ochrana biodiverzity a prírody.

13.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Výskum invázií: metodické problémy. Invázne druhy či invázne správanie sa druhov. Budúcnosť: Všeobecná teória invázií


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Type of output: