Course syllabus U15-0035-B - Manažment bioinvázií a inváznych druhov (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0035-B
Názov predmetu: Manažment bioinvázií a inváznych druhov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, projekt
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike biotických invázií a ich dopadov na ekosystémy; získané poznatky dokáže aplikovať v manažmente inváznych druhov rastlín v regiónoch.

Stručná osnova predmetu:
Biotické invázie, súčasný stav poznania. Invázny proces a jeho modelovanie. Invázne organizmy, vlastnosti, invázne správanie sa rastlín. Príčiny invázií a invázneho správania sa rastlín. Dôsledky invázií na ekosystémy. Stratégie manažmentu na rôznych úrovniach. Globálny, regionálny a lokálny manažment. Prevencia a karanténa. Eradikácia. Obmedzovanie šírenia inváznych druhov rastlín v regiónoch. Fyzikálne, chemické a biologické spôsoby regulácie. Medzinárodná, európska a národná legislatíva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ELIÁŠ, P. (ed.), 1997: Invázie a invázne organizmy. SNK SCOPE a SEKOS Bratislava.
ELIÁŠ, P., 2009: Biotické invázie a manažment inváznych druhov. VES SPU Nitra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Žaneta Pauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 26. 8. 2019
Schválil: Ing. Žaneta Pauková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 26. 08. 2019.

Type of output: