Course syllabus U15-0043-I - Základy EIA II (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0043-I
Názov predmetu:
Základy EIA II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca 20% a záverečná písomná skúška 80%
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným krokom v procese EIA. Dokáže identifikovať hlavné odlišnosti jednotlivých krokov EIA a SEA.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné princípy procesu posudzovania, teoreticko-metodologické východiská. Ciele a terminológia. História a vývoj posudzovania vplyvov na životné prostredie. EIA ako nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie udržateľného rozvoja. Legislatíva v procese EIA. Základná schéma procesu EIA (postupnosť jednotlivých krokov). Účastníci procesu posudzovania, ich úloha, práva a zodpovednosť. Metodológia posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) vplyvov koncepcií, plánov a programov na životné prostredie. Informačný systém pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Slovensku. Úloha EIA v územnom a regionálnom plánovaní. Prípadové štúdiá EIA na projektovej úrovni.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BELČÁKOVÁ, Ingrid. 2015. Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese. Bratislava: Veda, 135 s. ISBN 978-80-224-1440-1.
ECCLESTON, Charles H. 2011. Environmental impact assessment: a guide to best professional practices. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 268 s. ISBN 978-1-4398-2873-1.
MAUGHAN, James T. 2014. Environmental impact analysis: process and methods. Boca Raton: CRC Press, 378 s. ISBN 978-1-4665-6783-2.
STREĎANSKÝ, Jozef, Lenka LACKÓOVÁ a Klaudia HALÁSZOVÁ. 2018. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: (proces EIA). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 121 s. ISBN 978-80-552-1879-3.
Zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon č. 408/2011 Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

AB
C
D
E
FX
15,2 %
13,8 %21,7 %21,0 %27,5 %0,8 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil: Mgr. Marián Kotrla, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Type of output: