Sylabus predmetu U15-0042-B - Základy EIA I (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0042-B
Názov predmetu: Základy EIA I
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 14 hodín
individuálna práca 64 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – seminárna práca 20%. Záverečná písomná skúška 80%.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať a analyzovať jednotlivé kroky v procese EIA s cieľom zlepšenia kvality životného prostredie. Študent dokáže aplikovať poznatky v procese hodnotenia vplyvov vybraných činností na životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy procesu posudzovania. Ciele a terminológia v procese EIA. Implementácia EIA v EÚ a na Slovensku. EIA ako nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie udržateľného rozvoja. Právny rámec v oblasti EIA. Postupnosť krokov v procese posudzovania. Metodiky hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Strategické dokumenty a činnosti podliehajúce posudzovaniu (Strategické environmentálne hodnotenie - SEA). Procesy presahujúce štátne hranice. Účasť odborníkov a verejnosti v procese EIA. Obligatórne a fakultatívne hodnotenie. Uplatnenie a fungovanie EIA na Slovensku z pohľadu environmentálneho manažéra. Projekty EIA.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eccleston Ch H., 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practices. CRC Press, 290 pp., ISBN 978-1-4398-2873-1
MŽP, 2008. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. (Všeobecná príručka). MŹP, SAŽP, 64 s., ISBN 978-80-88850-79-3
Zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon č. 408/2011 Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: