Sylabus predmetu U15-0042-B - Základy EIA I (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Základné princípy procesu posudzovania. Ciele a terminológia v procese EIA. Implementácia EIA v EÚ a na Slovensku. EIA ako nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie udržateľného rozvoja. Právny rámec v oblasti EIA. Postupnosť krokov v procese posudzovania. Metodiky hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Strategické dokumenty a činnosti podliehajúce posudzovaniu (Strategické environmentálne hodnotenie - SEA). Procesy presahujúce štátne hranice. Účasť odborníkov a verejnosti v procese EIA. Obligatórne a fakultatívne hodnotenie. Uplatnenie a fungovanie EIA na Slovensku z pohľadu environmentálneho manažéra. Projekty EIA.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: