Sylabus predmetu U15-0133-B - Energetická politika v EÚ (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0133-B
Názov predmetu: Energetická politika v EÚ
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prednáška: 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester (prezenčná metóda)
cvičenie: 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester (prezenčná metóda)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie - seminárna práca 20%.
Záverečná písomná skúška 80%.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o vývoji energetickej politiky Európskeho spoločenstva a jej vplyvu na národné politiky v oblasti energetiky. Dokáže analyzovať a syntetizovať ich dopad na rozvoj energetiky na úrovni regiónov a prijímať rozhodnutia pre implementáciu opatrení pre efektívne využívanie miestnych zdrojov energie.
 
Stručná osnova predmetu:
Formovanie komunitárnej energetickej politiky.
Lisabonská zmluva.
Mechanizmus fungovania európskej energetickej politiky (EEP).
Spoločný trh s energiami.
Vývoj spoločného energetického trhu EÚ.
Úloha EU v zaistení dostatočnej energetickej infraštruktúry.
Environmentálne dimenzie EU, Kjótsky protokol.
Úloha EU v globálnom znižovaní emisií.
Vonkajšie dimenzie energetickej politiky EÚ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
F. Černoch, V. Zapletalová: Energetická politika Evropské unie, Brno 2014
M. Mišík: Energetická politika v rozšírenej Európskej únii, Praha 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
37,5 %12,5 %4,2 %45,8 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: