Sylabus predmetu U15-0024-B - Ekotoxikológia (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0024-B
Názov predmetu:
Ekotoxikológia
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 12 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa vedomosti v oblasti účinkov toxických látok na zložky životného prostredia, pohybu a kumulácii toxických látok v potravových reťazcoch. Študent dokáže odhadnúť škodlivosť toxických látok pôsobiacich vo veľmi malých koncentráciách po dlhý čas na rozsiahle populácie a získa prehľad o testoch toxicity na rôznych úrovniach hierarchickej štruktúry prírody.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia, rozdelenie a charakteristika jednotlivých odborov ekotoxikológie. Charakteristika xenobiotík v životnom prostredí a ich biotransformácia, toxicita a jej účinok, synergizmus, detoxikácia. Mutagény, karcinogény, teratogény. Všeobecné poznatky o účinkoch toxických látok vo vzťahu k organizmu a niektorým premenlivým faktorom prostredia. Otravy. Vstupy toxických látok do organizmu. Vstrebávanie, distribúcia, prenos látok cez membránu. Testy ekotoxicity – in vitro, in vivo, in situ a ex situ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BESEDA, I. 1997. Toxikológia. 2. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1997. 179 s. ISBN 80-228-0657-9.
BESEDA I.-SCHWARZ M. a i. 2009. Toxikológia a ekotoxikológia. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2009, 258 s. ISBN 978-80-228-2108-7.
FARGAŠOVÁ, A. 2008. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Bratislava, Orman 2008, 350 s. ISBN 789-80-989675-6-8.
TÖLGYESSY, J. 1989. Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. 2. vyd. Bratislava: VEDA - vyd.SAV, 1989. 531 s. ISBN 80-224-0034-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A
B
C
D
E
FX
61,4 %20,5 %
11,4 %
2,3 %
4,4 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Žaneta Pauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
26. 8. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 26. 08. 2019.

Typ výstupu: