Sylabus predmetu U15-0151-I - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Úvod do problematiky, základné pojmy.
Rozdelenie, potenciál a perspektívy rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR.
Využívanie vodnej energie v regiónoch Slovenska, malé vodné elektrárne.
Využívanie slnečnej energie v regiónoch Slovenska, fotovoltické zariadenia.
Využívanie slnečnej energie, slnečné kolektory, akumulácia tepla.
Využívanie veternej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie geotermálnej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie biomasy v regiónoch Slovenska
Technológie na spracovanie biomasy.
Technológie na tvarované biopalivá a ich možnosti využívania.
Technológie na splyňovanie biologicky rozložiteľných materiálov.
Technológie na splyňovanie biomasy formou termochemickej konverzie biomasy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: