Course syllabus U15-0129-B - Produkčná ekológia (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0129-B
Názov predmetu: Produkčná ekológia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 14 hodín
Cvičenia 26 hodín
semestrálna práca 2 hodiny
individuálna práca 62 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, protokoly, seminárna práca a jej prezentácia
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať parametre určujúce výslednú produkciu fytomasy, simulačné modely fotosyntézy porastu a scenárov pre pestovanie vybraných druhov rastlín v konkrétnych agroekologických a klimatických podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
Ekologické základy produkcie rastlín. Produkcia spoločenstva, čistá primárna produkcia. Limitujúce vonkajšie a vnútorné faktory fotosyntézy. Radiačný, teplotný a vodný režim. Absorpcia slnečnej radiácie rastlinami a porastom. Listová pokryvnosť. Interpretácia svetelných kriviek rastlín C3 a C4 systému fotosyntézy. Požiadavky rastlín na CO2. Bilancia uhlíka v rastlinných spoločenstvách. Fotosyntéza ako zdroj a proces rastu ako akceptor asimilátov. Kvantitatívna analýza rastu rastlín pre tvorbu modelov produkčného procesu. Scenáre pre pestovanie rastlín v rozdielnych agroekologických a klimatických podmienkach. Ekologické modely, kvantitatívny popis vzťahov medzi biologickými procesmi a faktormi prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JUREKOVÁ, Z. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. Ekológia rastlín. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 137 s. ISBN 978-80-552-0517-5.
DEMO, M. -- HÚSKA, D. -- JUREKOVÁ, Z. -- MARIŠOVÁ, E. -- OTEPKA, P. -- PRČÍK, M. -- HAUPTVOGL, M. Základy poľnohospodárstva. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 263 s. ISBN 978-80-552-1354-5.
KOSTREJ, Anton. 1992. Kvantitatívne charakteristiky a modelovanie produkčného procesu poľných plodín. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, Acta Fytotechnica Universitatis Agriculturae Czechoslovakia Nitra, 48/1992 - Monografia. 197 s. ISBN 80-7131-053-3.
KOSTREJ, Anton. 1994. Modely a modelovanie rastlinnej produkcie: Produkčná ekológia poľných plodín. Nitra: Vysoká škola poľnohosp., 143 s.
LARCHER, Walter. 2003. Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4th ed. Přeložil Elisabeth HUBER-SANNWALD. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Type of output: