Course syllabus U15-0129-B - Produkčná ekológia (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Ekologické základy produkcie rastlín. Produkcia spoločenstva, čistá primárna produkcia. Limitujúce vonkajšie a vnútorné faktory fotosyntézy. Radiačný, teplotný a vodný režim. Absorpcia slnečnej radiácie rastlinami a porastom. Listová pokryvnosť. Interpretácia svetelných kriviek rastlín C3 a C4 systému fotosyntézy. Požiadavky rastlín na CO2. Bilancia uhlíka v rastlinných spoločenstvách. Fotosyntéza ako zdroj a proces rastu ako akceptor asimilátov. Kvantitatívna analýza rastu rastlín pre tvorbu modelov produkčného procesu. Scenáre pre pestovanie rastlín v rozdielnych agroekologických a klimatických podmienkach. Ekologické modely, kvantitatívny popis vzťahov medzi biologickými procesmi a faktormi prostredia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Type of output: