Sylabus předmětu U15-0129-B - Produkčná ekológia (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0129-B
Názov predmetu: Produkčná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, protokoly, seminárna práca a jej prezentácia
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať parametre určujúce výslednú produkciu fytomasy, simulačné modely fotosyntézy porastu a scenárov pre pestovanie vybraných druhov rastlín v konkrétnych agroekologických a klimatických podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Ekologické základy produkcie rastlín. Produkcia spoločenstva, čistá primárna produkcia. Limitujúce vonkajšie a vnútorné faktory fotosyntézy. Radiačný, teplotný a vodný režim. Absorpcia slnečnej radiácie rastlinami a porastom. Listová pokryvnosť. Interpretácia svetelných kriviek rastlín C3 a C4 systému fotosyntézy. Požiadavky rastlín na CO2. Bilancia uhlíka v rastlinných spoločenstvách. Fotosyntéza ako zdroj a proces rastu ako akceptor asimilátov. Kvantitatívna analýza rastu rastlín pre tvorbu modelov produkčného procesu. Scenáre pre pestovanie rastlín v rozdielnych agroekologických a klimatických podmienkach. Ekologické modely, kvantitatívny popis vzťahov medzi biologickými procesmi a faktormi prostredia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JUREKOVÁ, Z. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. Ekológia rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 137 s. ISBN 978-80-552-0517-5.
DEMO, M. -- HÚSKA, D. -- JUREKOVÁ, Z. -- MARIŠOVÁ, E. -- OTEPKA, P. -- PRČÍK, M. -- HAUPTVOGL, M. Základy poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 263 s. ISBN 978-80-552-1354-5.
KOSTREJ, Anton. 1992. Kvantitatívne charakteristiky a modelovanie produkčného procesu poľných plodín. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, Acta Fytotechnica Universitatis Agriculturae Czechoslovakia Nitra, 48/1992 - Monografia. 197 s. ISBN 80-7131-053-3.
KOSTREJ, Anton. 1994. Modely a modelovanie rastlinnej produkcie: Produkčná ekológia poľných plodín. Nitra: Vysoká škola poľnohosp., 143 s.
LARCHER, Walter. 2003. Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4th ed. Přeložil Elisabeth HUBER-SANNWALD. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

AB
C
D
E
FX
42,9 %
0 %
14,3 %28,6 %14,2 %0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: