Sylabus predmetu PHD_E301_N - Záverečná skúška (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E301_N
Názov predmetu:
Záverečná skúška
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FEM (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

A
B
CD
E
FX
64,0 %24,0 %
8,0 %
4,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 9. 9. 2020


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 09. 09. 2020.

Typ výstupu: