Course syllabus PHD_P087_N - Mikrobiálne biotechnológie (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P087_N
Názov predmetu: Mikrobiálne biotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 93 bodov, na hodnotenie B min. 86 bodov, na hodnotenie C min. 79 bodov, na hodnotenie D min. 72 bodov a na hodnotenie E min. 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetlenie podmienok a spôsobov kultivácie mikroorganizmov. Študent predmetu porozumie a dokáže riešiť zložité spôsoby využitia biotechnologických metód a postupov pri kultivácii mikroorganizmov. Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti, na základe ktorých dokáže aplikovať poznatky o kultivácii baktérií, mikroskopických húb a kvasiniek v poľnohospodárstve a potravinárstve.
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby kultivácie mikroorganizmov. Produkcia biologicky aktívnych látok kultiváciou baktérií, mikroskopických húb a kvasiniek.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hui Y. H.: Food Biotechnology and Food Processing, Blackwel Publishing, 2006, ISBN 928-0-8138-1378-4
Channarayappa: Molecular Biotechnology, CRC Press, 2007

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Szabová, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Type of output: