Course syllabus 621E103 - Podnikové hospodárstvo (FEM - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 621E103
Názov predmetu:
Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, spolu 40bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o fungovaní podniku v trhovej ekonomike, jeho majetkovým a kapitálovom vybavení. Pochopí vzťahy medzi nákladmi a výnosmi ako nástroja tvorby zisku. Bude schopný zostaviť jednoduchý výkaz cash flow a hodnotiť výkonnosť podniku, čo preukáže spracovaním projektu.
Stručná osnova predmetu:
Podstata podniku a podnikanie - okolie podniku, prvky okolia, interné a externé faktory - organizačno-právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku - ciele, funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu- teórie firmy - výrobná činnosť podniku - výrobné faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva) - podnikové výkazy a ich využitie pre potreby ekonomického riadenia - základné podnikové kategórie - podnikateľský plán
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIK, P. -- TURČEKOVÁ, N. Podnikové hospodárstvo. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 414 s. ISBN 978-80-552-1028-5.

Odporúčaná:
BIELIK, P. Podnikové hospodárstvo. 3rd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 319 s. ISBN 978-80-552-0587-8.
Bielik, P. : Ekonomika podnikov. Nitra: VES SPU, 2002. 182 s. ISBN 80-8069-069-3
Chrystal, K. Alec & Lipsey, Richard G.: Economics for Business and Management, Oxford University Press, 1997, ISBN10: 0-19-877539-3
Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2002. 453 s. ISBN 80-88848-93-8
Trefor Jones: The Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley and Sons Ltd, 2004. ISBN 10 0471486744

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5339

A
BC
D
EFX
7,2 %
10,7 %
18,9 %
17,4 %
31,5 %14,3 %
Vyučujúci : Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tatiana Bullová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jaroslav Kapusta, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Juraj Srnka, PhD. (cvičiaci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 09. 2017.

Type of output: