Course syllabus E15-0044-B - Základy ekonomiky (FEM - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0044-B
Názov predmetu: Základy ekonomiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 6. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test s bodovým ohodnotením 30 bodov, prezentácia seminárnej práce v hodnote 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Bodové hodnotenie na získanie A je potrebné najmenej 93 bodov, na B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na D najmenej 72 bodov a na E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu Základy ekonomiky porozumie základným ekonomickým pojmom, štruktúre nákladov, kalkuláciám, výrobným faktorom, majetku podniku, rentabilite, intenzite, produktivite práce a hodnoteniu investícií. Absolvent predmetu bude schopný riešiť, aplikovať a analyzovať poznatky pri riešení úloh zo základných ekonomických kategórií.
Stručná osnova predmetu:
Poskytuje základné znalosti z oblasti ekonómie a ekonomiky poľnohospodárstva, podnikov a tiež elementárne znalosti z mikroekonómie a makroekonómie. Výrobné podmienky a výrobné faktory v poľnohospodárstve, majetková a kapitálová vybavenosť podniku, náklady, kalkulácie, odpisy, rentabilita, produktivita, intenzita výroby, výnosy, investičná činnosť, základné trhové kategórie, ponuka a dopyt. Ekonomika výroby poľnohospodárskych produktov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Árendáš, Marko. 2007. Makroekonómia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU), 2007, 271 s. ISBN: 978-80-8069-914-7.
GURČÍK, Ľubomír - ADAMIČKOVÁ, Izabela - PORHAJAŠ, Viktor - TURČEKOVÁ, Natália. Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia v podmienkach Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 230 s., 9 príl. ISBN 978-80-552-0925-8.
Komoditné, situačné a výhľadové správy. VÚEPP Bratislava 2013. ISSN 1338-7884
Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2012. VÚEPP Bratislava 2013. ISBN 978-80-8058-591-4
Paul A.Samuelsom-William D.Nordhaus. 1992. Ekonómia I. Bratislava, ISBN 80-7127-030-X
Základy ekonómie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

ABCDEFX
9,7 %9,7 %21,6 %18,7 %38,1 %2,2 %
Vyučujúci : Ing. Magdaléna Laurová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Viktor Porhajaš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: Ing. Viktor Porhajaš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 09. 2017.

Type of output: