Course syllabus PHD_E026 - Agricultural Economics II. (FEM - 2018/2019 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E026
Názov predmetu:
Ekonomika poľnohospodárstva II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť vedomosti z ekonomickej charakteristiky poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a agrárnych služieb, ekonomickej transformácie pôdohospodárskeho rezortu a výrobných faktorov v poľnohospodárstve, nákladov, výsledkov, ekonomických vzťaho
Stručná osnova predmetu:
Makroekonomická pozícia pôdohospodárskeho rezortu v ekonomike Slovenskej republiky. Ekonomická transformácia v agropotravinárskom komplexe a výrobné faktory. Zákonitosti kategórii ekonomických vzťahov. Účinnosť nástrojov agrárnej politiky. Ekonomika hlavných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby prostredníctvom vertikálu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Acta oeconomica et informatika
Ekonomika poľnohospodárstva
Program rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva do roku 2010
Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR (zelené správy)
Strednodobá koncepcia politiky pôdohospodárstva SR
Svatoš, M. et. al.: Economics of Czech and Slovak agriculture integration with the EU. Praha ČZU, 1999 248 s., ISBN 80-213-0497-9
Vedecké časopisy:
Zemědělská ekonomika

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 12. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: