Course syllabus PHD_E032 - Manažérska ekonomika II. (FEM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E032
Názov predmetu: Manažérska ekonomika II.
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška PHD (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť implementovať pokročilé exaktné techniky ekonomickej analýzy, ktoré môžu byť efektívne využité pri hľadaní optimálneho riešenia manažérskych rozhodovacích problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Marginálna a senzitívna analýza v optimálnom rozhodovaní, Analýza dopytu vo väzbe na tvorbu optimálnej ceny, Teória hier a stratégie konkurencie, analýza payoff tabuliek, Vyhodnocovanie verejných projektov, Ohodnocovanie benefitov a nákladov, Rozhodovanie v podmienkach neistoty a averzia k riziku, Hodnota informácie, Bayesova teoréma, intuitívne predikcie, Asymetrická informácia a organizačný dizajn, Dohody a vyjednávanie, ekonomické zdroje výhodných dohôd, multivýsledkové vyjednávania, Aukcie a konkurenčný bidding, výhody aukčných biddingových stratégií.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Salvatore, D.: Managerial Economics in a Global Economy, 2 edition, 1993
2. Allen, B.: Managerial Economics, 2 edition, 1994
3. Samuelson,W.F.-Marks,S.G.: Managerial Economics, 3 edition, 1999, ISBN 0-03-022612-0
4. Hamilton, J.D.: Time Series Analysis. 1 edition, 1994, ISBN 0-691-04289-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

VN
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 12. 2017


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: