Course syllabus PHD_E020_N - Podnikovo-hospodárska náuka (FEM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E020_N
Názov predmetu:
Podnikovo-hospodárska náuka
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 39 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 10 hodín
individuálna práca 211 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, projekty aplikované na podnikové prípadové štúdie.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Teoretické a praktické rozpracovanie rozhodujúcich oblastí podnikovo hospodárskej náuky na kvantitatívnom prístupe. Aplikácia matematicko-štatistických metód pri optimalizácii podnikovej vybavenosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa venuje nasledujúcim oblastiam: Teória firmy ; Podstata produkčnej funkcie; Analýza nákladov v krátkom a dlhom období;Tržby podniku v rozdielnych formách konkurencie; Analýza bodu zvratu; Prevádzková, finančná a celková páka; Maximalizácia zisku v rozdielnych formách konkurencie; Determinanty kapitálovej štruktúry podniku; Metodológia ekonomickej efektívnosti, ukazovatele cash flow, ukazovatele 4.generacie zisku - EVA, MVA, SVA, CROGA.....
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BIELIK, P. -- TURČEKOVÁ, N. Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 414 s. ISBN 978-80-552-1028-5
1. BIELIK, P. - GURČÍK, Ľ. - GAJDOŠ, I.: Faktory výkonnosti a dôchodkovosti poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike. Nitra: VES SPU, 2003, 220 s. ISBN 80-8069-220-3
2. BIELIK, P.: Podnikovo-hospodárska teória agrokomplexu, Nitra, 1998, ISBN 80-7137-529-2
3. KUPKOVIČ, M.: Podnikové hospodárstvo, Bratislava, 1996, ISBN 80-88848-21-0
4. BIELIK, P. a kol.: Ekonomika podnikov. Nitra: VES SPU, 2002. 184 s. ISBN 80-8069-069-3
5. BIELIK, P.: Agrárna ekonomika. Nitra: VES SPU, 1995. 247 s. ISBN 80-7137-239-0
6. SYNEK, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku. Praha: VŠE, 1994, 446 s.
7. Mc. CORMICK, R. E.: Managerial Economics. New Yersey 1993. 774 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
C
D
E
FX
65,5 %
17,2 %3,4 %
6,9 %
3,4 %
3,6 %
Vyučujúci :
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 12. 2017


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: