Sylabus predmetu E15-0011-I - Ekonomika agroodvetví (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0011-I
Názov predmetu: Ekonomika agroodvetví
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, písomný test, záverečná skúška
Seminárna práca za 8 bodov, písomný test za 32 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Teoreticky a prakticky zvládnuť metodiku hodnotenia odvetvia, pochopiť väzbu medzi ekonomikou odvetví a podnikom a získať vedomosti o úrovni a vývoji ekonomickej efektívnosti odvetví RV a ŽV a faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú.
Stručná osnova predmetu:
Členenie a metodika hodnotenia odvetví konkrétnych odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby, spôsoby odbytu agrokomodít, väzby medzi agroodvetviami, ekonomická efektívnosť výroby jednotlivých odvetví RV a ŽV a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Vpracovanie projektu poľnohospodárskeho podniku pri akceptovaní metodického postupu výpočtu ekonomických kategórií odvetví.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GURČÍK, Ľ. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- PORHAJAŠ, V. -- TURČEKOVÁ, N. Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia v podmienkach Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 230 s. ISBN 978-80-552-0925-8.
Boreková, B.: Ekonomika agroodvetví.SPU Nitra 2006. s.198. ISBN 80-8069-805-8
Ekonomika poľnohospodárstva
Naše pole
Prednášky gestora
Slovenský chov
Zoborský, I.M.: EKonomika poľnohospodárstva. SPU Nitra 2004, s.258. ISBN 80-7137-941-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

ABCDEFX
19,4 %14,9 %22,1 %19,4 %23,0 %1,2 %
Vyučujúci : prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: