Course syllabus E15-0014-B - Ekonomika poľnohospodárstva (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0014-B
Názov predmetu:
Ekonomika poľnohospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test s bodovým ohodnotením 32 bodov, prezentácia seminárnej práce v hodnote 8 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Bodové hodnotenie na získanie A je potrebné najmenej 93 bodov, na B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na D najmenej 72 bodov a na E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu Ekonomika poľnohospodárstva porozumie štruktúre pôdohospodárskeho rezortu, naturálnym a hodnotovým výsledkom, nákladom, intenzite, rentabilite a produktivite práce, nástrojom agrárnej politiky a odvetvovej ekonomike. Absolvent predmetu bude schopný riešiť, aplikovať a analyzovať poznatky pri riešení úloh z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Stručná osnova predmetu:
Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska. Sociálno-ekonomický vývoj nášho poľnohospodárstva.Výrobné podmienky v poľnohospodárstve. Ekonomická transformácia v agrokomplexe. Výrobné faktory v poľnohospodárskej výrobe. Naturálne a hodnotové výsledky poľn.výroby.Náklady v poľn. ako ekonomická kategória. Intenzita poľn.výroby. Produktivita práce v poľn. Rentabilita poľn.výroby. Ekonomika nástrojov agrárnej politiky. Základy ekonomiky hlavných odvetví RV a ŽV.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GURČÍK, Ľ. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- PORHAJAŠ, V. -- TURČEKOVÁ, N. Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia v podmienkach Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 230 s. ISBN 978-80-552-0925-8 (brož.).
Komoditné, situačné a výhľadové správy. VÚEPP Bratislava 2013. ISSN 1338-7884
Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2012. VÚEPP Bratislava 2013. ISBN 978-80-8058-591-4
Zoborský,I.M.: Ekonomika poľnohospodárstva.Nitra:SPU, 2006, 319 s., ISBN 80-8069-758-2 (učebnica)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 373

A
BCD
E
FX
8,8 %9,7 %
18,2 %
20,9 %
40,8 %
1,6 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viktor Porhajaš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: