Sylabus předmětu 343E005 - Finančná analýza a finančné plánovanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Finančná analýza - pojem, ukazovatele, metódy
b.
Cvičenie: Finančná analýza ex post - pojem, základné ukazovatele, analýza účtovných výkazov

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Finančná analýza ex post - pojem, ukazovatele,
b.Cvičenie: Finančná analýza ex post - ukazovatele solventnosti a likvidity

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Cash flow - metódy, modely
b.
Cvičenie: Finančná analýza ex post - ukazovatele zadĺženosti a rentability, finančná páka, ukazovateľ úroková marža, index finančnej páky

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Finančná analýza ex ante - pojem, ukazovatele, členenie
b.Cvičenie: Finančná analýza ex post - ukazovatele aktivity, ukazovatele trhovej hodnoty, pyramídový rozklad

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Moderné metódy hodnotenia výkonnosti - EVA, MVA, CF ROI, CROGA
b.
Cvičenie: Cash flow - priama, nepriama metóda

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: EVA, MVA, výpočet nákladov na vlastný kapitál, priemerné vážené náklady
b.
Cvičenie: Bilančné zostavenie cash flow, stĺpcové zostavenie cash flow a šachovnicové zostavenie

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Finančné plánovanie - pojem, finančné riadenie, financie podniku, definovanie pojmov
b.Cvičenie: Písomná previerka

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Krátkodobý finančný plán - pojem, postup tvorby finančného plánu, štruktúra finančného plánu, vzťah krátkodobého finančného plánu k rozpočtom
b.
Cvičenie: Finančná analaýza ex ante - Springate model, Beermanova diskriminačná funkcia, Tafflerov model základná verzia, Tafflerov model modifikovaná verztia, Kralicekov rýchly test

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plán súvahy, plán výsledovky, plán cash flow
b.
Cvičenie: Finančná anlaýza ex ante - Indexy IN, IN 95, IN 99, IN 01, IN 05, Douchova bilannčná analýza I. a Douchova bilančná analýza II.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Finančné modely, ostatné metódy finančného plánovania
b.
Cvičenie: Finančný plán - pojem, metódy, krátkodobý finančný plán

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Dlhodobý finančný plán - definovanie, popis, fázy
b.
Cvičenie: Plán súvahy, plán výsledovky, plán cash flow

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Dlhodobý plán súvahy, dlhodobý plán výsledovky, dlhodobý plán cash flow
b.
Cvičenie: Metódy finančného plánovania - metóda denných predajov, metóda percentuálneho podielu na tržbách

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kontrola finančného plánu - definícia, zásady, odchýlky medzi plánom a skutočnosťou
b.
Cvičenie: Dlhodobý finančný plán - pojem, metódy


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: