Sylabus predmetu 343E005 - Finančná analýza a finančné plánovanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: 343E005
Názov predmetu:
Finančná analýza a finančné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrová práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu finančno-ekonomická analýza je poskytnúť študentom najnovšie poznatky o systémových postupoch a metódach využívaných vo finančných analýzach ex post, ale aj ex ante; objasniť pojem finančný plán, postup jeho zostavenia, modely, metódy, nástroje a techniky hodnotenia finančného plánu.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia klasických a moderných metód využívaných pri hodnotení finančnej situácie podniku
Podstata a význam finančno-ekonomickej analýzy
Analýza majetku a zdrojov jeho financovania,
Analýza rentability,
Analýza likvidity a aktivity
Analýza zadlženosti
Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia (zisku, straty)
Analýza ekonomickej efektívnosti využívania výrobných faktorov
Krátkodobý finančný plán,
Dlhodobý finančný plán,
Metódy, modely a proces tvorby finančného plánu,
Hodnotenie kvality finančného plánu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2010. 446 s. ISBN 978-80-89393-15-2
1.GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 158 s.ISBN 80-8069-449-4
2. Kráľovič J.-Vlachynský, K. Finančný manažment. Bratislava: Iura Edition, 2006. 455 s. ISBN 80-8078-042-0
3. Miklovičová, J. - Gurčík, Ľ. Aplikácia ukazovateľov a modelov finančnej analýzy na vybrané mliekarne. Nitra: SPU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-552-0133-7
4. Mařík, M. - Maříková, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1878

ABCD
E
FX
10,1 %14,5 %
20,7 %
18,1 %
36,4 %
0,2 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Matúš Herceg, PhD. (cvičiaci)
Ing. Daniel Melo, PhD. (cvičiaci)
Ing. Stanislava Pavľáková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: