Course syllabus 314E003 - Makroekonómia II. (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
314E003
Názov predmetu: Makroekonómia II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné testy, seminárna práca, domáce úlohy, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasniť vplyvy svtových finančných trhov, európskej integrácie, očakávaní, štrukturálnych zmien, fiskalnych, monetárnych a odvetvových politík na fungovanie národnej ekonomiky, firmy a domácností.
Stručná osnova predmetu:
Meranie ekonomickej aktivity. Model IS-LM-AS-AD. Monetárna a fiskálna politika. Trh práca a kapitálu. Spotreba a investície. Phillipsova krivka. Ekonomický rast. Očakávana. Akcie a obligácie. Otvorená ekonomika. Devízové kurzy. Globálne ekonomické problémy a inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blanchard, O. and David R. Johnson. Macroeconomics, 6e, Pearson. 2013
Burda and Wyplosz, Macroeconomics: A European text

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1591

A
B
CD
E
FX
14,5 %
15,3 %
17,8 %
16,5 %
35,9 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Ing. Tomáš Mišečka, PhD. (cvičiaci)
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: