Course syllabus E15-0042-I - Verejná ekonomika a správa (FEM - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0042-I
Názov predmetu:
Verejná ekonomika a správa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška, semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Študentovi poskytne prehľad o vládnej politike na lokálnej a celoštátnej úrovni vrátane kontroly územnej samosprávy, postavení a funkciách NKÚ SR, študent pochopí správanie vlády a dopady vládnych rozhodnutí na občanov a ekonomiku.
Stručná osnova predmetu:
Ekonómia blahobytu. Externality. Verejné statky. Nedokonalé informácie. Iné formy zlyhania trhu. Zlyhanie vlády. Kolektívne rozhodovacie procesy. Rozhodovacie procesy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vládne výdavky a dane z pohľadu verejnej voľby. Rozdelenie príjmov a efektívnosť. Charakteristika vybraných odvetví verejného sektora SR. Význam a základné funkcie kontroly v územnej samospráve. Členenie kontrolnej činnosti v územnej samospráve. Postavenie a úlohy NKÚ SR v kontrolnom mechanizme verejných financií v SR.
Finančná kontrola (predbežná, priebežná a následná) a vnútorný audit. Základné princípy a postupy kontrolnej činnosti a úlohy kontrolóra pri výkone kontrolnej činnosti v územnej samospráve. Kontrolná činnosť vo verejnom obstarávaní, pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel, pri hospodárení s majetkom miest a obcí, pri hospodárení s daňovými príjmami, účtovnej závierky a pod.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, I. -- SERENČÉŠ, R. Vybrané kapitoly z verejných financií. Nitra  : Univerzita Konštantína Filozofa. (2013), ISBN 978-80-558-0396-8.

Odporúčaná:
CIBÁKOVÁ, V. a kol. 2012. Ekonomika verejného sektora. Bratislava: Iura Edition, 356 s. 1. vyd., ISBN 978-80-8078-473-7.
Ochrana, F. - Pavel, J. - Vítek, L. a kol. (2010) Verejný sektor a verejné finance. Grada, Praha, 264 s., ISBN 978-80-247-3228-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
CDEFX
100,0 %0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: