Sylabus predmetu E15-0005-I - Behaviorálna ekonómia (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0005-I
Názov predmetu:
Behaviorálna ekonómia
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín

Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška 60 bodov, seminárna práca 30 bodov, prezentácia výsledkov 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa schopnosti rozpoznať vzorce, v ktorých sa správanie spotrebiteľa odchyľuje od predpokladov štandardnej ekonomickej teórie.
Bude vedieť vysvetliť, ako očakávania, emócie, sociálne normy, a ďalšie neviditeľné sily dokážu prekrútiť rozumové schopnosti spotrebiteľa. Bude schopný navrhnúť, ako hospodárska politika môže byť účinnejšie vykonávaná s využitím poznatkov z behaviorálnej ekonómie.
Dokáže pochopiť svoje vlastné rozhodovacie procesy a ich dôsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na nasledovné tematické okruhy: Porušenie predpokladov štandardnej ekonómie; Vnímanie užitočnosti; Rozhodovanie za predpokladu obmedzenej racionality; Zlyhania rozhodovania a zlyhania trhov; Vyhodnotenie možností a výber politického opatrenia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A Course in Behavioral Economics by Erik Angner, Palgrave Macmillan., 2012. ISBN-13: 978-0230304543
An Introduction to Behavioral Economics by Nick Wilkinson and Matthias Klaes, Palgrave Macmillan, 2012. ISBN-13: 978-0230291461
Behavioral Economics by Edward Cartwright, Routledge, New York, NY, 2011. ISBN-13: 978-0415573122
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions by Dan Ariely, Harper Perennial, 2010, ISBN13 978-0-06-135324-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 107

ABCDEFX
44,9 %
23,4 %
17,8 %
9,3 %
4,6 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: