Sylabus predmetu E15-0016-I - Ekonomika rozvoja (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0016-I
Názov predmetu:
Ekonomika rozvoja
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 39 hodín
Cvičenia 13 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný vysvetliť základné pojmy týkajúce sa významu determinantov hospodárskeho rozvoja, modelov hospodárskeho rastu, implementovaných rozvojových politík, ako inštitúcie pomahajú alebo skomplikujú ich implementovanie. Absolvent dokáže zhodnotiť efektívnosť implementovania rozvojovej politiky, dopady rozvojových politík a stratégií ako aj inštitucionálne suvislosti pri snahe zlepšovať kvalitu ľudského kapitálu, blahobyt a kvalitu života.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod: Ekonomika hospodárskeho rozvoja, jej význam a metódy merania, modely hospodárskeho rastu: Harrod-Domarov model, Lewiovs model, Solowov model, modely hospodárskeho rastu: neoklasický model rastu, teória závislosti, Harris-Todarov model rastu, nová teória hosp. rastu. Analýza celkovej produktivity výrobných faktorov, Populačný rast a proces urbanizácie, Ľudský kapitál: systém vzdelávania and zdravotníctva , transformácia poľnohospodárstva, životné prostredie a hospodársky rozvoj, medzinárodný obchod a hospodársky rozvoj, medzinárodná pomoc a inštitúcie, politika hospodárskeho rozvoja v rozvojových štátoch, transformačný proces a hospodársky rozvoj v krajinách Strednej a Východnej Európy: Závery a odporúčania v oblasti implementovaných politík, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad rozvinutých krajín, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad rozvojových krajín, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad krajín Strednej a Východnej Európy, vybrané témy globálnej ekonomiky
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Douglas Southgate, Douglas H. Graham and Lther Tweeten (2007) The World Food Economy, UK, Blackwell Publishing
Michael P. Todaro and Stephen C. Smith (2009) Economic Development, London, Pearson Education (10th edition).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A
B
C
D
E
FX
55,2 %
40,6 %4,2 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Emmanuel Bangmarigu, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: