Sylabus predmetu E15-0024-I - Makroekonómia a medzinárodná ekonomika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0024-I
Názov predmetu: Makroekonómia a medzinárodná ekonomika
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasniť vplyvy svtových finančných trhov, európskej integrácie, očakávaní, štrukturálnych zmien, fiskalnych, monetárnych a odvetvových politík na fungovanie národnej ekonomiky, firmy a domácností.
 
Stručná osnova predmetu:
Meranie ekonomickej aktivity. Model IS-LM-AS-AD. Monetárna a fiskálna politika. Trh práca a kapitálu. Spotreba a investície. Phillipsova krivka. Ekonomický rast. Očakávana. Akcie a obligácie. Otvorená ekonomika. Devízové kurzy. Globálne ekonomické problémy a inštitúcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Krugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1415

A
B
C
D
E
FX
19,3 %
17,7 %
23,1 %19,9 %19,4 %
0,6 %
Vyučujúci :
Ing. Miroslava Artimová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: