Sylabus předmětu PHD_E037_N - Medzinárodná ekonomika III (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E037_N
Názov predmetu: Medzinárodná ekonomika III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť dôvody medzinárodného obchodu a dopady medzinárodného obchodu na domácnosti a podniky a celkový blahobyt. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov medzinárodného obchodu. Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy obchodných politík a ekonomickej integrácie.
Stručná osnova predmetu:
Dvojsektorový model komparatívnych výhod: Ricardov model, Heckscher-Ohlinov model, rastúce výnosy z rozsahu a gravitačný model, zisky z obchodu a regionálne obchodné dohody, dovozné clá a damping, dovozné kvóty a vývozné dotácie, politická ekonómia obchodnej politiky, Obchod a endogénny rast, nadnárodné spoločnosti a organizácia firmy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Feenstra, R.C. 2003. Advanced International Trade. Princeton University Press.
2.Krugman, P and Obstfeld, M. 2006. International Economics. Theory and Policy.
3.Pokrivčák, J. and Ruppel, F. 2010. International Trade and Policy. SPU Nitra.
4.Články z časopisov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
BC
D
E
FX
90,9 %0 %
9,1 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: