Sylabus predmetu 314E101 - Ekonomické teórie (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1- Rozhodovací proces v ekonomike. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Desať princípov ekonomiky: ako sa ľudia rozhodujú, ako prebiehajú interakcie medzi ľuďmi, ako funguje ekonomika ako celok.
b.
Cvičenie: Prípadové štúdie: ako sa ľudia rozhodujú, ako prebiehajú interakcie medzi ľuďmi, ako funguje ekonomika ako celok.

2.
2- Ekonomický spôsob myslenia. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Myslieť ako ekonóm: ekonóm ako vedec, ekonóm ako tvorca hospodárskej politiky, prečo spolu ekonómovia nesúhlasia, najvýznamnejšie školy ekonomického myslenia.
b.
Cvičenie: najvýznamnejšie školy ekonomického myslenia.

3.3- Vzájomná závislosť krajín -- princíp komparatívnej východy. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vzájomná závislosť krajín a zisky z obchodu, princíp absolútnej a komparatívnej výhody.
b.
Cvičenie: aplikácia komparatívnej výhody.

4.4- Úvod do problematiky dopytu a ponuky. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základná analýza ponuky a dopytu, ich elasticity, trhy a konkurencia.
b.Cvičenie: Ekonomické učenie histtorickej školy - Všeobecná charakteristika historickej školy - Metodologické východiská ich učenia. Nacionalizmus, Historická metóda - Učenie staršej historickej školy. Hildebrand, Roscher - Ekonomické učenie mladšej historickej školy (Schmoller) - Vybrané teoretické koncepcie nemckej historickej školy - Ekonomické učenie K.Marxa. Marxova teória hodnoty, peňazí, kapitálu, rozdeľovania, reprodukcie, nezamestnanosti a priemyselného cyklu.

5.5- Elasticita a jej aplikácia (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Elasticita dopytu, elasticita ponuky, príklady aplikácie ponuky, dopytu a elasticity
b.Cvičenie: Teórie trhu - Podstata trhu, subjekty a prvky trhu. Formy trhu. Trhový mechanizmus. Kolobeh ekonomického života. - Teórie neregulovaného trhu. Klasická teória trhu. Názory Smitha na úlohu a funkcie trhu v ekonomike. Sayové názory na trh. Sayov zákon trhu. - Neoklasické teórie trhu - Neokonzervatívne teórie trhu. Monetaristické a neoliberalistické teórie trhu. - Teórie regulovaného trhu. Nevyhnutnosť štátnych zásahov do ekonomiky (názory J.Keynesa). Externality a nedokonalá konkurencia.

6.6- Ponuka, dopyt a vládna politika (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Regulácia cien, dane.
b.
Cvičenie: Neoklasická ekonomická teória - Predmet neoklasickej ekonómie. Metodologické východiská - Hraničná ekonomická analýza - Teória hraničnej užitočnosti a Gossenové zákony - Neoklasická teória hodnoty - Bawork, ich teória spotrebiteľského správania sa. Užitočnosť a spotrebiteľská spokojnosť. Kardinalistické poňatie užitočnosti - Jevonsové poňatie hraničnej užitočnosti - Vývoj teórie hraničnej užitočnosti a jej premena na teóriu spotrebiteľského dopytu

7.
7- Ponuka, dopyt a spoločenský blahobyt. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Trhová efektívna alokácia zdrojov, prebytok výrobcu a spotrebiteľa.
b.
Cvičenie: Teória čiastkovej ekonomickej rovnováhy a hraničnej produktivity výrobných faktorov - Cambridská vercia teórie hraničnej užitočnosti. Ekonomické učenie A.Marschalla, jeho chápanie predmetu a metód ekonomickej analýzy Marschallova teória užitočnosti a analýzy dopytu. Zákon dopytu, cena dopytu. Učenie Marschalla o cenovej elasticite dopytu a formách. - Analýza ponuky a výrobných nákladov u Marschalla. Cena ponuky, zákon ponuky - Proces vytvárania čiastkovej ekonomickej rovnováhy. Cenová tvorba

8.8- Aplikovaná ekonómia: efekty a náklady zdanenia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Strata mŕtvej váhy spôsobená zdanením, rozhodujúce faktory determinujúce stratu mŕtvej váhy, strata mŕtvej váhy a daňový príjem z rôznych daní.
b.Cvičenie: Teória čiastkovej ekonomickej rovnováhy a hraničnej produktivity výrobných faktorov - Cambridská vercia teórie hraničnej užitočnosti. Ekonomické učenie A.Marschalla, jeho chápanie predmetu a metód ekonomickej analýzy Marschallova teória užitočnosti a analýzy dopytu. Zákon dopytu, cena dopytu. Učenie Marschalla o cenovej elasticite dopytu a formách. - Analýza ponuky a výrobných nákladov u Marschalla. Cena ponuky, zákon ponuky - Proces vytvárania čiastkovej ekonomickej rovnováhy. Cenová tvorba

9.9- Aplikovaná ekonómia: medzinárodný obchod. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rozhodujúce faktory medzinárodného obchodu, kto z obchodu získava a kto na ňom stráca, argumenty za obmedzenie obchodu.
b.
Cvičenie: Rozhodujúce faktory medzinárodného obchodu, kto z obchodu získava a kto na ňom stráca

10.
10- Ekonomika verejného sektora I - Externality. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Externality a trhová neefektívnosť, súkromné riešenie problému externalít, hospodárska politika vo vzťahu k externalitám.
b.
Cvičenie: Praktické príklady: Externality a trhová neefektívnosť, súkromné riešenie problému externalít, hospodárska politika vo vzťahu k externalitám.

11.
11. Ekonomika verejného sektora II - Verejné statky a spoločné zdroje. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rôzne druhy statkov, verejné statky, spoločné zdroje.
b.Cvičenie: praktické príklady - rôzne druhy statkov, verejné statky, spoločné zdroje.

12.
12- Ekonomická teória informácii. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Optimálne množstvo informácií, asymetrické informácie.
b.
Cvičenie: Postkeynesianske ekonomické teórie - Neokonzervatívne ekonomické teórie.Monetarizmus, jeho všeobecná charakteristika a východiská. Friedmanovský monetarizmus. Podstata jeho názorov - Nová neoklasická makroekonómia - Škola racionálnych očakávaní. Niekoré významné aplikácie hypotézy racionálnych očakávaní na výklad nezamestnanosti a ekonomického cyklu - Ekonómia strany ponuky. Lafferova krivka

13.
13- Trh výrobných faktorov. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Determinanty rovnováhy na trhu práce, na trhu pôdy a kapitálu.
b.
Cvičenie: Teórie trhu výrobných faktorov - Trh výrobných faktorov, vzťah k spotrebnému trhu - Odvodenie dopytu povýrobných faktoroch. Vzťah príjmu z výrobného faktora a ceny výrobného faktora - Ponuka rovnováhy na trhu výrobných faktorov - Trh pôdy. Dopyt po pôde. Ponuka pôdy. Renta - Trh práce. Dopyt po práci. Vzľah mzdy a hraničnej produktivity práce. Nedokonalosti trhu práce Trh kapitálu. Podstata a formy kapitálu. Všeobecná teória úroku a výnosu z kapitálu. Investície.'Urok ako výnos z kapitálu.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: