Sylabus predmetu 314E101 - Ekonomické teórie (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 314E101
Názov predmetu: Ekonomické teórie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o ekonomických teóriách, ekonomických princípoch, mysliteľoch a o základných analytických nástrojoch ekonomickej vedy ako základy analýzy trhovej rovnováhy ako aj zahraničného obchodu. Pochopí základné vzťahy a zákonitosti v trhovej ekonomike, bude schopný analyzovať základné javy v ekonomike,hodnotiť základné vzťahy ako dopyt a ponuka, hranica výrobných možnosti, absolútne a komparatívne výhody.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a obsah ekonomických teórii, najvýznamnejšie školy ekonomického myslenia, desať princípov ekonomiky, myslieť ako ekonóm, vzájomná závislosť krajín a zisky z obchodu, základná analýza ponuky a dopytu, ich elasticity, trhové efektívna alokácia zdrojov, prebytok výrobcu a spotrebiteľa, aplikovaná ekonómia: efekty zdanenia a medzinárodného obchodu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Frank,R.H., Bernanke, B.S., EKONOMIE, GRADA, PRAHA, 2003, 80-247-0471-4.
Mankiw, G. N., Principles of Economics, Cengage Learning, Canada, 5th. ed., 2009, ISBN-13:978-0-324-58997-9
Mankiw, G.N., ZÁSADY EKONÓMIE, GRADA, 1999, ISBN 80-7169-891-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7131

A
B
C
D
E
FX
15,3 %
17,0 %
25,6 %
18,2 %
22,0 %
1,9 %
Vyučujúci :
Ing. Eva Bieleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: