Sylabus predmetu 314E416 - Ekonomika a politika EÚ (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Úvod do Európskej únie - krátka história európskej integrácie, predchádzajúce rozšírenia EÚ - vývoj inštitúcií EÚ

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Inštitúcie EÚ a rozhodovacie procesy: Komisia, Rada, EP, Interakcie medzi inštitúciami, rozhodovacie procesy

3.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Spoločná poľnohospodárska politika - vývoj SPP a jej úloha v európskej integrácii, vývoj európskeho poľnohospodárstva v rámci SPP, hlavné reformy SPP (MacSharry, Agenda 2000, MTR)

4.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Trhy - ako fungujú trhy, efektívnosť a rozdelenie príjmov, interakcia medzi trhmi

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Štát a trh - zlyhanie trhu (verejné statky, externality, nedokonalé informácie, monopol, neexistenicia niektorych trhov), vládna regulácia a zlyhanie vlády

6.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Blahobytná analýza SPP - spoločné organizácie trhov v RV, vplyv SPP na ceny, produkciu, spotrebu, obchod, životné prostredie, rozvojové štáty a blahobyt.

7.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Blahobytná analýza SPP - spoločné organizácie trhov v ŽV, vplyv SPP na ceny, produkciu, spotrebu, obchod, životné prostredie, rozvojové štáty a blahobyt.

8.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: SPP a rozvoj vidieka - programy podpory vidieka, multifunkčnosť poľnohospodárstva.

9.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Politická ekonómia poľnohospodárskej politiky - teórie interakcie politikov a voličov, teórie záyjmových skupín.

10.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Rozhodovanie o SPP - národné záujmy, úloha Komisie, záujmové skupiny, stanovenie agendy.

11.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Poľnohospodárstvo a stredná a východná Európa - poľnohospodárstvo v nových členských štátoch, prechod z centrálne plánovaného systému na trhovú ekonomiku, produktívne faktory, trh s pôdou.

12.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Rozšírenie EÚ smerom na východ a SPP - vplyv SPP na výrobcov, spotrebiteľov a rozpočet v nových a starých členských štátoch.

13.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: SPP po rozšírení smerom na východ. Participácia nových členských štátoch v rozhodovacích procesoch.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: