Sylabus predmetu E15-0017-B - Environmentálna ekonomika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0017-B
Názov predmetu:
Environmentálna ekonomika
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 39 hodín
Cvičenia 13 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška 60 bodov, seminárna práca 30 bodov, prezentácia výsledkov 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Environmentálna ekonómia sa zaoberá ekonomickými aspektmi tvorby a ochrany životného prostredia. Absolvovaním predmetu študent získa orientáciu v základoch vzťahu trhovej ekonomiky, nástrojov regulácie a ochrany životného prostredia. Bude vedieť vysvetliť príčiny zlyhávania trhu v oblasti environmentálnych statkov a nájsť odpovedajúce metódy riešení. Študent tiež bude schopný porozumieť, vysvetliť a aplikovať znalosti základných environmentálnych dopadov ekonomického rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú základné ekonomické pojmy a súvislosti; globálne problémy životného prostredia; vzťah ekonómie a životného prostredia; právna úprava ochrany životného prostredia; ekonomické nástroje v ochrane životného prostredia; koncepcie tvorby environmentálnej politiky; environmentálne investície a ich efektívnosť. Synteticky je predmet ukončený ekonomickou analýzou nástrojov a opatrení verejnej politiky na riešenie problémov životného prostredia na národnej, medzinárodnej a globálnej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Anderson, D.A. (2010): Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd ed. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77905-0
Daly, H.E., Farley, J. (2004): Ecological economics: Principles and applications. Island Press:Washington, ISBN-13: 978-155963312
Field, B.C., Field, M.K. (2009): Environmental Economics. An Introduction, 5th edn., McGraw Hill, Boston, ISBN-13: 978-0073375762
Siebert, H. (2008): Economics of Environment. 27th ed., 333 p., ISBN 978-3-540-73706-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A
B
C
D
EFX
4,8 %9,5 %19,0 %
28,6 %
38,1 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Urda (cvičiaci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: