Sylabus predmetu E15-0021-B - Hospodárska politika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0021-B
Názov predmetu: Hospodárska politika
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 5. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 39 hodín
Cvičenia 13 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 98 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca a iné.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teórii a praxi hospodárskej politiky v kontexte súčasného svetového vývoja, systémovým súvislostiam medzi hospodárskou, sociálnou, environmentálnou a regionálnou politikou, problematike rozhodovania o cieľoch a stratégiách a možnostiam využitia nástrojového mixu hospodárskej politiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Genéza hospodárskej politiky, ciele hospodárskej politiky, spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky, monetárna politika, rozpočtová politika, zahranično-obchodná politika, dôchodková politika, politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, nezamestnanosť a sociálna politika, agrárna a ekologická politika, politika transformácie ekonomiky, politika integrácie do EU.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUZMA, F. -- SERENČÉŠ, R. -- SZEGÉNYOVÁ, K. -- CVENGROŠOVÁ, E. -- BORBÉLYOVÁ, M. -- LAJDOVÁ, Z. -- SRNKA, J. Hospodárska politika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 110 s. ISBN 978-80-552-0882-4.

Odporúčaná:
Bénassy-Quéré, A. - Coeuré, B. - Jacquet, P. - Pisani-Ferry, J. (2010) Economic Policy - Theory and Practice, Oxford University Press, ISBN: 9780195322736
Vincúr, P. a kol.: Hospodárska politika

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 545

AB
C
D
E
FX
26,1 %24,0 %25,0 %13,6 %11,2 %0,1 %
Vyučujúci :
Ing. Mykola Dereva (cvičiaci)
Mgr. Dáša Klenková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: