Sylabus predmetu E15-0024-I - Makroekonómia a medzinárodná ekonomika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0024-I
Názov predmetu:
Makroekonómia a medzinárodná ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasniť vplyvy svtových finančných trhov, európskej integrácie, očakávaní, štrukturálnych zmien, fiskalnych, monetárnych a odvetvových politík na fungovanie národnej ekonomiky, firmy a domácností.
Stručná osnova predmetu:
Meranie ekonomickej aktivity. Model IS-LM-AS-AD. Monetárna a fiskálna politika. Trh práca a kapitálu. Spotreba a investície. Phillipsova krivka. Ekonomický rast. Očakávana. Akcie a obligácie. Otvorená ekonomika. Devízové kurzy. Globálne ekonomické problémy a inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Krugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1415

A
B
C
D
E
FX
19,3 %17,7 %
23,1 %
19,9 %19,4 %0,6 %
Vyučujúci :
Ing. Jozef Gálik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: