Course syllabus E15-0026-I - Makroekonómia pre pokročilých (FEM - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0026-I
Názov predmetu:
Makroekonómia pre pokročilých
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný analyzovať vplyv vládnych politík (monetárna, fiškálna a štrukturálna) na produkciu, investície, nezamestnanosť, infláciu, zahraničný obchod ako aj na ceny aktív v krátkom a dlhom období a bude rozumieť, ktoré faktory a ako ovplyvňujú dlhodobý ekonomický rast. Absolvent bude rozumieť ako fungujú finančné trhy a ktoré faktory ich ovplyvňujú, bude vedieť zhodnotiť dopady zmien na svetových trhoch na domácu ekonomiku.
 
Stručná osnova predmetu:
Meranie ekonomickej výkonnosti, IS-LM a AS-AD model, ekonomický rast, akumulácia kapitálu, technológia, očakávania, makroekonomická politika v otvorenej ekonomike, menová integrácia
a svetový finančný systém.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blanchard and Johnson. Macroeconomics, 2012, Prentice Hall
Mlynarovič, Miťková, Makroekonomická analýza, 2010, IURA edition

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A
B
CD
E
FX
18,7 %
31,9 %
24,2 %
14,3 %
10,9 %
0 %
Vyučujúci :
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Type of output: