Sylabus predmetu 314E419 - Medzinárodná ekonomika II (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
314E419
Názov predmetu:
Medzinárodná ekonomika II
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch, moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie. Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lebiedzik, M., Nezval, P., Majerová, I.: Světová ekonomika, Computer Press 2007
Marcinčin. A. : Hospodárska politika na Slovensku, SFPA, 2002
rugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

A
B
C
D
E
FX
48,8 %41,3 %
9,9 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Purma (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: