Course syllabus E15-0035-I - Nadnárodné spoločnosti a globalizácia (FEM - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0035-I
Názov predmetu:
Nadnárodné spoločnosti a globalizácia
Stupeň štúdia:
2.
Garant: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 39 hodín
Cvičenia 13 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 98 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca - 30%
Skúška - 70%
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní:
• oceniť povahu, veľkosť a rozsah nadnárodných spoločností vo svetovej ekonomike,
• preskúmať a porovnať konkurenčné teórie a prečo nadnárodné spoločnosti existujú, tiež cesty, ktoré ich odlišujú od firiem pôsobiacich iba v jednej krajine,
• jasne hodnotiť povahu, správanie a vplyv nadnárodných spoločností,
• vyhodnotiť správanie nadnárodných spoločností a tiež dôležitosť oligopolistických trhov, v ktorých pôsobia,
• vysvetliť dôsledky správania sa nadnárodných spoločností pre krajiny, v ktorých pôsobia,
• vyhodnotiť užitočnosť politík a zvládnuť ich správanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozsah a systém priamych zahraničných investícií.
Definícia a meranie priamych zahraničných investícií.
Prečo Firmy chcú byť nadnárodnými?
Podnikanie v globálnej ekonomike.
Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže.
Firma a trh.
MNE ako oligopolné organizácie.
Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny.
MNE v rozvojových krajinách.
MNE a transformujúce sa ekonomiky.
Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky.
Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií.
Revízia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Caves, R., 2007. Multinational Enterprise and Economic Analysis, 3rd edition, Cambridge press

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A
B
C
D
E
FX
30,8 %
27,7 %
26,2 %
9,2 %
6,1 %
0 %
Vyučujúci :
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Type of output: