Sylabus predmetu E15-0043-B - Verejná voľba (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0043-B
Názov predmetu:
Verejná voľba
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester: kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 26 hodín
individuálna práca 78 hodín

Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť principy a mecanizmus verejnej ekonomiky a verenej voľby a ich dopady na domácnosti a podniky a celkový blahobyt. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov verejnej voľby. Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy verejnej voľby.
 
Stručná osnova predmetu:
Povaha štátu a verejna voľba, verejná voľba v podmienkách priamej demokrácie, verejná voľba v podmienkách reprezentatívnej demokrácie, aplikácia teórie verejnej voľby v praxi, normatívna verejná voľba.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DENNIS C. MUELLER, Public Choice III, Cambridge University Press,ISBN-13 978-0-521-89475-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

A
B
CD
E
FX
29,4 %
43,8 %
20,3 %2,6 %
3,9 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Kristína Hudecová (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: