Sylabus predmetu E15-0043-B - Verejná voľba (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0043-B
Názov predmetu:
Verejná voľba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť principy a mecanizmus verejnej ekonomiky a verenej voľby a ich dopady na domácnosti a podniky a celkový blahobyt. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov verejnej voľby. Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy verejnej voľby.
Stručná osnova predmetu:
Povaha štátu a verejna voľba, verejná voľba v podmienkách priamej demokrácie, verejná voľba v podmienkách reprezentatívnej demokrácie, aplikácia teórie verejnej voľby v praxi, normatívna verejná voľba.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DENNIS C. MUELLER, Public Choice III, Cambridge University Press,ISBN-13 978-0-521-89475-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

A
B
CDEFX
29,4 %
43,8 %
20,3 %
2,6 %
3,9 %0 %
Vyučujúci : Ing. Kristína Hudecová (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: