Sylabus predmetu 313E205 - Analýza poľnohospodárskych politík I (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
313E205
Názov predmetu:
Analýza poľnohospodárskych politík I
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomka
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnutie prehľadu o poľnohospodárskych politikách v SR, EÚ a vo svete a zároveň nástroje na ianalýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.
 
Stručná osnova predmetu:
Hodnotí sa postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve, vývoj slovenského a svetového poľnohospodárstva, preberajú sa politiky importérov, nástroje poľnohospodárskej politiky - ceny, priame platby, produkčné kvóty, dôraz sa kladie na SPP EÚ, rozvoj vidieka a štrukturálne fondy, pozornosť sa venuje agrárnym politikám USA a iných krajín OECD a aj rozvojových krajín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ackrill, R.: The Common Agricultural Policy. Sheffield Academic Press, 2000
Houck, J.P.: Elements of Agricultural Trade Policies, Waveland Press, 1992
Piccinini, A., Loseby, A.: Agricultural Policies in Europe and the USA, New York, Palgrave, 2001
Podolák, A., Serenčéš, P., Serenčéš, R.: Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky. VES SPU, Nitra 2007 (v tlači)
Pokrivčák, J., Ciaian, P., Bartová, Ľ.: Agricultural Economics and the Common Agricultural policy. In B. Sergi and W.T. Bagatelas (eds), The Slovak Economy and EU Membership. Bratislava: IURA Edition, Edícia Ekonómia

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 332

ABCD
E
FX
47,3 %
29,8 %
12,7 %
7,2 %
3,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Purma (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: