Sylabus predmetu 313E205 - Analýza poľnohospodárskych politík I (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Hodnotí sa postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve, vývoj slovenského a svetového poľnohospodárstva, preberajú sa politiky importérov, nástroje poľnohospodárskej politiky - ceny, priame platby, produkčné kvóty, dôraz sa kladie na SPP EÚ, rozvoj vidieka a štrukturálne fondy, pozornosť sa venuje agrárnym politikám USA a iných krajín OECD a aj rozvojových krajín.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: