Sylabus predmetu 313E205 - Analýza poľnohospodárskych politík I (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
313E205
Názov predmetu:
Analýza poľnohospodárskych politík I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomka
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie prehľadu o poľnohospodárskych politikách v SR, EÚ a vo svete a zároveň nástroje na ianalýzu ich dopadov na ekonomiku, spotrebiteľov, výrobcov, štátny rozpočet.
Stručná osnova predmetu:
Hodnotí sa postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve, vývoj slovenského a svetového poľnohospodárstva, preberajú sa politiky importérov, nástroje poľnohospodárskej politiky - ceny, priame platby, produkčné kvóty, dôraz sa kladie na SPP EÚ, rozvoj vidieka a štrukturálne fondy, pozornosť sa venuje agrárnym politikám USA a iných krajín OECD a aj rozvojových krajín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ackrill, R.: The Common Agricultural Policy. Sheffield Academic Press, 2000
Houck, J.P.: Elements of Agricultural Trade Policies, Waveland Press, 1992
Piccinini, A., Loseby, A.: Agricultural Policies in Europe and the USA, New York, Palgrave, 2001
Podolák, A., Serenčéš, P., Serenčéš, R.: Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky. VES SPU, Nitra 2007 (v tlači)
Pokrivčák, J., Ciaian, P., Bartová, Ľ.: Agricultural Economics and the Common Agricultural policy. In B. Sergi and W.T. Bagatelas (eds), The Slovak Economy and EU Membership. Bratislava: IURA Edition, Edícia Ekonómia

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 332

AB
C
DE
FX
47,3 %29,8 %
12,7 %
7,2 %3,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Purma (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: