Sylabus predmetu E15-0005-I - Behaviorálna ekonómia (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0005-I
Názov predmetu:
Behaviorálna ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška 60 bodov, seminárna práca 30 bodov, prezentácia výsledkov 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa schopnosti rozpoznať vzorce, v ktorých sa správanie spotrebiteľa odchyľuje od predpokladov štandardnej ekonomickej teórie.
Bude vedieť vysvetliť, ako očakávania, emócie, sociálne normy, a ďalšie neviditeľné sily dokážu prekrútiť rozumové schopnosti spotrebiteľa. Bude schopný navrhnúť, ako hospodárska politika môže byť účinnejšie vykonávaná s využitím poznatkov z behaviorálnej ekonómie.
Dokáže pochopiť svoje vlastné rozhodovacie procesy a ich dôsledky.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na nasledovné tematické okruhy: Porušenie predpokladov štandardnej ekonómie; Vnímanie užitočnosti; Rozhodovanie za predpokladu obmedzenej racionality; Zlyhania rozhodovania a zlyhania trhov; Vyhodnotenie možností a výber politického opatrenia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A Course in Behavioral Economics by Erik Angner, Palgrave Macmillan., 2012. ISBN-13: 978-0230304543
An Introduction to Behavioral Economics by Nick Wilkinson and Matthias Klaes, Palgrave Macmillan, 2012. ISBN-13: 978-0230291461
Behavioral Economics by Edward Cartwright, Routledge, New York, NY, 2011. ISBN-13: 978-0415573122
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions by Dan Ariely, Harper Perennial, 2010, ISBN13 978-0-06-135324-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

A
B
CD
E
FX
45,3 %
23,6 %
17,9 %
9,4 %
3,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: